Vester Skerninge Kirke

Kirkeskib

Kirkeskib

Kirkeskibet "Johanne" i Vester Skerninge kirke

Kirkeskibet - en 3-mastet fuldrigger - er bygget of skibstømrer Simon Jensen Kirkegaard (1872 1908), der var født i sognet. Han blev uddannet som skibstømrer i Fjellebroen, og efter at være blevet svend, arbejdede han på Flensborg skibsværft. Det var medens han arbejdede her, at han i sin fritid byggede modellen of den 3-mastede fuldrigger og i 1900 skænkede den til Vester Skerninge kirke. Han var i 1898 blevet gift med Johanne Michaelsen, Øster Skerninge, og opkaldte sit kirkeskib efter hende.
Ægteparret bosatte sig i København, hvor Simon Kirkegård arbejde som skibstømrer på B&W skibsværfJ. Han døde i februar 1908 of sukkersyge kun 36 år gammel.
Som tak for gaven til Vester Skerninge kirke modtog Simon Kirkegård en smuk kaligraferet skrivelse underskrevet of 226 of sognets beboere. I skrivelsen står der bl.a., at " - dette smukke Skib, som stedse vil have sindsbilledlig Betydning for de kirkesøgende, vil tillige bevare Mindet om Giveren langt ud i Fremtiden, og for kommende Slægter være et Vidnesbyrd om Deres Kærlighed til det Sogn, hvor De blev født, og til det Kirkehus, hvor De blev kristnet".

Kirkeskibet "Johanne" har været efterset 2 gange of Jens P. Pedersen, da riggen havde taget skade ved flytning til en ny plads i kirken og siden ved kalkning i kirken. Det sidste eftersyn fandt sted i 1951, og ved den lejlighed blev skibets skrog malet og bunden bronzeret. Disse arbejder blev udført of malermester Sofus Andersen, Vester Skern.inge. Ved samme lejlighed blev skibets flag udskiftet. I forbindelse med kirkens restaurering i 1969 blev skibets rigning repareret of Ejnar Rasmussen, Ulbølle.

I foråret år 2002 har jeg haft kirkeskibet "Johanne" til restaurering. Skibets skrog, master, ræer og stænger er blevet afvasket med 2% salmiakvand og derefler påført syrefrit vaselienolie. Hele den stående rig er blevet efterset og en del stag, der var mørnede, er blevet udskiftet. Alle sytove på vanterne er blevet udskiftet med sort vokset bomuldstråd, ligesom der er sat nye vævlinger op overalt. Al løbende gods (fald, skøder og braser) er blevet fornyet med vokset lyst bomuldstråd. Vimpel og flag er blevet udskiftet med nye.

Det har været en glæde at arbejde på dette smukke og velbyggede kirkeskib, der vidner om, at bygmesteren var en virkelig fagmand. Må kirkeskibet "Johanne" nu få lov at hænge i Vester Skerninge kirke mange år igen og med sin tilstedeværelse være med til at minde menigheden om

" - at holde sin kurs imod livets land og aldrig at fejle bestikket".

Svendborg d. 23. maj 2002
Henning Thalund
oplysniner vedrørende skibet i Vester Skerninge kirke.

Efter castor H.Mørchs opfordring, sa.mlet of Jens P. Pedersen, 195

I Pastor emer. L. Bøttigers bog "Vester Skerninge -Ulbølle og omegn" ( Nyborg, Schønemanns bogtrykkeri, 1924) står under kirkeinvekar, side 231, anført: - "et fuldrigget slob, forfmrdiget 1895 - 98 of skibstømrer i Kjøbenhavn Simon Jensen Kirkegård (død 1908) og skænket of ham 1900 til hans hjemstavns kirke.
Simon Jensen Kirkegård fødtes 1. januar 1872 i matr.nr 4 a af Vester Skerninge, som søn of gdr. Jens Ohristonden ( med tilnavnet Kirkegård) og hustru Ane Marie, født Hansen. Efter sin konfirmation kom han i skibstømrerlære hos bygmester Lars Frederik Hoffmann, Fjellebroen, som til den tid va.r kendt for sine slanke, velsejlende skibe. Efter endt læretid arbejdede han som svend, bl.a. en del år på. Flensborg skibsvæft, hvor han i sin fritid byggede 3 mst. fuldskib "Johanne", som han senere skænkede til V.Skerninge kirke. Som tak blev der overrakt ham en adresse, underskrevet a.f 226 mænd og kvinder af sognets beboere. Adressen, der er smukt kaligraferet af lærer Martinus Hansen (Svendborg?), med fine vignetter af lærer Våben, Svendborg, og indlagt i en elegant mappe, udført of bogbinder Stellhoff, Svendborg, har følgende ordlyd:
Hr. skibsbygger Simon Jensen! Undertegnede mind og kvinder af Vester skerninge tillader os hermed at bringe Dem en ligeså hjærtelig som oprigtig tak for den værdifulde gave, De har skænket menigheden til pryd for sognets kirke. Det ualmindelig smukke skib, som stedse vil have sindbilledlig betydning for de kirkesøgende, vil tillige bevare mindet om giveren langt ind i fremtiden, og for kommende slægter være et vidnesbyrd om Deres kærlighed til det sogn, hvor De blev født, og til det kirkehus, hvor De blev kristnet. Med vor tak forbinde vi ønsket om en lykkelig og velsignet fremtid for Dem og Deres familie. Derefter følger 226 underskrifter. Denne adresse som desvmrre mangler dato og årstal opbevares i Simon ~ensens barndomshjem, som ejes of Maren Kirkegård, enke efter S.J.s mldste søn, Jens Kirkegård, som døde l7. marts 1953. Simon Jensen, som antog familienavnet Kirkegård blev gift 28. oktober 1898 med Johanne Michaelsen, datter of gdr. Anders Michaelsen, "Nørregård" Øster Skerninge og bosatte sig i København, hvor han arbejdede på Burmeister og Wains værft. Han blev angrebet of sukkersyge op, døde i sit barndomshjem den 18. februar 1908, kun godt 56 år gammel. Undertegnede, som har nedskrevet dette, har to gange repareret kirkeskibets rig, som var havareret,- (dels ved flytning fra en hvælvning til en anden, på grund of installation af ellysekrone på skibets oDrindelige plads, dels forårsaget ved kalkning af kirken indvendig) sidste gang var i sommeren 1951. Skroget blev da tillige malet og bunden fik ny kobberbronce. Malermester Sofus Andersen, V.Skerninge udførte dette arbejde. Fru købmand C.M.Laursen skænkede nyt flag og en ny vimmel. Simon Virkegårds forskellige data er mig velvilligst meddelt af hans yngste datter fru Sofie Madsen, V.Skerninge trikotageforretning, hvorfor takkes. Ligeledes takkes fru Maren Kirkegård for onlysninger vedrørende adressen.

Syltemae, Vester skerninge d. 6. april 1956. Jens P. Pedersen.

Påskrevet senere: Skibets rig er senere repareret i 1969 i forbindelse med kirkens restaurering, -
af Ejnar Rasmussen, Østervej 1, Ulbølle.
E. Fabricius.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code