Åstrup Kirke

Åstrup Kirke

Aastrup kirke er opført af kampesten. Man har samlet materialer rundt omkring på de mar ker, der alligevel skulle ryddes, og anvendt dem. En bygmester er mødt op og har hjulpet befolkningen og den lokale herremand. Den romanske periode i kirkens historie afløses af gotikken. Fra denne periode stammer kirkens forlængel se mod vest, ligesom det oprindelige romanske kor blev ombygget i hele skibets bredde. På dette tidspunkt får kirken også hvæl - vinger og tårn. Men når det gælder Aastrup kirke, er der grund til at haste videre til den næste periode i byg - ningshistorien, n emlig renæssancen. Det er tiden for reformationen og humanismen, og det er perioden for store bygningsværker. Således også i Aastrup. I 1840’erne gennemgik Aastrup Kirke en meget stor restaurering på foranledning af den davæ - rende, meget driftige sognepræst Cæsius Krohn. Han var gift med en plejedatter fra Brahe - trolleborg Gods i nabosognet og i samarbejde med sin svig erfar bekostede han nye bænke og en ny prædikestol i tidens klassisistiske stil. Tårnet Det nederste rum i tårnet anvendes i dag som kapel adskilt fra kirken af et smukt smedejerns - gitter. Igen er det ejere af Nakkebølle, der har fundet hvile her, nemlig familien Cicignon, der ejede godset i 1700 - tallet. De prægtige sarko - fager fremstår næsten som nye efter en restau re - ring for ca. 25 år siden. Epitafiet på vestgavlen er opsat af en datter og beskriver familien. Øverst i tårnet hænger 3 klokker . 2 fra slutningen af 1800 - tallet samt en ny fra 1993 skænket af en skibskaptajn, der stammede fra sognet. Kirkegården På ki rkegården findes gravsted for en engelsk flyver, der styrtede ned over det sydfynske øhav i 1944.


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code