Øster Hæssinge Kirke

Øster Hæssinge Kirke

Øster Hæsinge kirke er oprindeligt bygget i teglsten i senromansk stil, o. år 1200. På begge sidemurene havde den ældste kirke friser af dobbelte savsnit, som stadig kan ses. I senmiddelalderen (o. 1400-årene) blev det oprindelige kor nedbrudt og kirken forlænget mod øst. De nye dele blev opført i kampesten og skellet mellem de ældste teglmure og de nyere kampestensmure ses tydeligt i murværket. Ved denne ombygning i senmiddelalderen blev kirkerummets fire gotiske hvælvinger også opmuret. Kirkens tårn er sengotisk og formentlig bygget ca. år 1500. Tårnet er opført i tegl og kampesten. I tårnets mur mod vest ses en meget smuk tilmuret døråbning i sengotisk stil. Tårnet har været en tredjedel højere, men blev afkortet ved en ombygning i 1701. På tagrygningen i kirkens østende har siddet et messeklokkespir. Messeklokken blev brugt i katolsk tid, hvor man ringede, når brød og vin under messen forvandledes til Kristi legeme og blod


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code