Lunde Kirke

Altergangen

Altergangen

Tårnet
På tårnets vestside står bogstaverne PBB (bygherrens initialer) samt årstallet 1852. Klokken har

følgende ind skrift: StØbt of I. G. og H. Gramst København. Anno 1839.

Våbenhuset
I våbenhusets sydvæg er er indmuret en ligsten, som lå over nogle grave i den gamle kirkes midtergang.
Senere lå den som en del of logulvet på på Lundegården, men bleu i 1896 bragt tilbage til kirken.
Blandt navnene på ligstenen er den første herredsfoged over de samlede Sunds-Gudme herreder, Morten Pedersen Skelde, som betjente embedet i 39 år.
Præstetavlerne er opsat i 1985, og heraf ser man bl. a., at Lunde indtil 1644 var annex til Kirkeby.
Af en fyldig omtale of de enkelte præster fremgår det, at Stenstrups præstekald har været et fattigt kald, hvor præsterne har jamret over »dette kakis slette udkomme«. En brevveksling mellem stiftsøvrigheden og kongen om forbedring of Stenstrupkaldet stutter med en skrivelse den 20. november 1637, hvori kongen - Kristian den Fjerde - befaler, "at når præsten i Kirkeby, som nu er gammel, døer, da skal Lunde annexeres tit Stenstrup og bemeldte Kirkeby tit Ollerup, således, at der nu kun bliver 2 præster i de 4 sogne, hvor der før var 3."


Til oversigt Tilbage til kirken Print
qr code